University of South Wales Students' Union

News

All the latest news!

Longest Day.

The first Longest Day of this academic year is taking place on December 8th 2022. Promising to be full of fun and festive cheer, bring your friends to celebrate the end of term.

Tue 06 Dec 2022
englishfeatured

CWTCH BABY BANK AND FLYING START COFFEE MORNING

Please join us at the zone Friday December 9th for our coffee morning fundraiser.

Thu 01 Dec 2022
uswhealthcare

Life for African mothers

Mon 03 Oct 2022
blackhistorymonthlifeforafricanmothers

Freshers 2022 Update

To be respectful of the funeral of Her Majesty, The Queen, we're tweaking the line-up to our Freshers' Week programme: things may not necessarily be in the same order, but we're trying to get everything crammed in, even if it is on a different day to the one originally published. So, here's the plan -

Mon 12 Sep 2022
englishfeaturedfreshersfreshers 2022

Gweithred yn erbyn sbeicio – camau nesaf Yr Undeb

Mae diogelwch myfyrwyr yn ein lleoliadau yn hynod o bwysig i ni. Yn yr Undeb Myfyrwyr, rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau i sicrhau fod ein myfyrwyr yn cael y profiad myfyrwyr gorau ac sy’n bosib. I gefnogi hyn, rydym yn buddsoddi’n drwm yn ein mentrau ddiogelwch i sicrhau gall pawb cael mynediad i’r digwyddiadau, gweithgareddau a chymorth mewn amgylchedd diogel. Yn ôl, gofynnom i ein gweision i wneud ei rhan yn cadw ei hun a phawb o’i amgylch yn ddiogel.

Wed 17 Aug 2022
cymraegfeaturedsafetyspikingsupportuswsuvenueswellbeingwelsh

Diweddariad CCB 2019/20

Ni chyrhaeddir Cyfarfod Cyffredin Blynyddol eleni'r 100 fyfyrwyr yr oedd angen iddynt fod â chorwm. Fel y cyfrwy, cyfeiriwyd y busnes (gan gynnwys y chwe chynnig a chyflwynwyd) i Gyngor y Myfyrwyr i’w gymeradwyo.

Wed 17 Aug 2022
agmcymraegdemocracyfeaturedstudent councilwelsh

Diweddariad Rygbi Dynion Cystadleuol

Atalodd Undeb Myfyrwyr Prisfysgol De Cymru gweithgareddau rygbi dynion o ganlyniad i ymddygiad anerbynniol cronnol. Adroddir yr Undeb Myfyrwyr I’r Brifysgol, ag aeth ymlaen ag ymchwiliad.

Wed 17 Aug 2022
cymraegfeaturedinvestigationrugbysportwelsh

Sefydliad Teulu- Datganiad UM

Mae’r Sefydliad Teulu a’r Gyfadran o Wyddorau Bywyd ac Addysg (FLSE) wedi cytuno ar gau eu cyrsiau. Bydd y canlyniad yn arwain i’r cwrs peidio parhau yn PDC a fydd y Sefydliad Teulu yn cael ei ailsefydlu fel sefydliad allanol, annibynnol.

Wed 17 Aug 2022
cymraegeducationfamily institutefeatureduniversitywelsh

Microdonau wedi’u Gosod ar Gampws

Mae’r Undeb Myfyrwyr yn fodlon i gyhoeddi lansiad o orsafoedd microdonnau ar gampws! Yn dilyn ymateb cryf I Wythnos newid yr UM ar y pwnc yma ym mis Chwefror, mae Swyddogion llawn amser yr Undeb Myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n agos gydag adran Stadau'r Brifysgol i sicrhau gorsafoedd microdonnau ar gampws.

Wed 17 Aug 2022
change weekcymraegfeaturedmicrowaveswelsh

Dros 300 anrheg Nadolig wedi’u rhoi I Apêl Siôn Corn RhCT

Mae myfyrwyr a staff wedi casglu mwy na 300 anrheg ar gyfer Apêl Siôn Corn blwyddyn yma, sy’n cael ei drefnu gan Gyngor Rhondda Cynon Taf.

Mae cyfraniadau i’r apêl yn cael eu gwneud ar ffurf bagiau anrhegion sy’n cael ei dosrannu i blant gan gynnwys y rheini sy’n agored i niwed ac sy’n derbyn gofal, i sicrhau fod plant a fydd arall yn derbyn dim, yn cael anrhegion i agor ar Ddydd Nadolig.

Wed 17 Aug 2022
charitychristmascyjmraegfeaturedsanta appealwelsh

Cyfrifon Gmail myfyrwyr yn symud i Microsoft Outlook

Dros yr wythnosau nesaf, bydd eich cyfrif e-bost yn symud o Gmail I Microsoft Outlook sydd yn rhan o Office 365.

Ni fydd eich cyfrif e-bost yn newid ond pam fyddwch yn cael mynediad i eich cyfrif ebost myfyriwr newydd, byddwch yn defnyddio Outlook yn hytrach na Gmail.

Wed 17 Aug 2022
cymraegemailfeatureduniversitywelsh

Ailenwi ‘The Randy Dragon’: Canlyniadau

Ar ôl ychydig wythnosau prysur yn llawn ag isetholiadau, ymgyrchoedd a phleidleisio, mae nawr gennym ni ddau Swyddog Sabothol yn lle ac enw newydd i gymryd dros o’r ‘Randy Dragon’. Roedd hi’n gyfle gwych i gael eich barn ar waith yr undeb yn symud ymlaen ac rydym yn ddiolchgar i bawb a wnaeth cymryd rhan.

Tue 16 Aug 2022
cymraegfeaturedmosrandy dragonvenueswelsh

Renaming The Randy Dragon: Results

After a busy few weeks filled with by-elections, campaigns and voting, we now have two new Sabbatical Officers in place and a brand new name to take over from the Randy Dragon. It was a great opportunity to have your opinion on the union’s work moving forward and we are thankful to all of you who participated.

Fri 10 Dec 2021
englishfeaturedmosrandy dragonvenues

Action against spiking - The Union's next steps

Student safety in our venues is of the utmost importance to us. At the Students' Union, we host a range of events to make sure our students are getting the best possible student experience. To support this, we invest heavily in our safety initiatives to ensure all can access events, activities and support in a safe environment. In return, we require our attendees to do their part in keeping themselves and everyone around them safe.

Fri 12 Nov 2021
englishfeaturedsafetyspikingsupportuswsuvenueswellbeing

AGM 2019/20 Update

This years’ Annual General Meeting did not achieve the 100 students required to be quorate. As such, the business (including the six proposals submitted) was referred to Student Council for approval.

Wed 18 Dec 2019
agmdemocracyenglishfeaturedstudent council

More than 300 Christmas gifts donated to RCT Santa Appeal

Students and staff have collected more than 300 gifts to this year’s Santa Appeal, organised by Rhondda Cynon Taf Council.

Contributions to the appeal are made in the form of gift bags that are distributed to children including those that are vulnerable and looked after, to ensure that children who would otherwise receive nothing, have presents to open on Christmas Day.

Tue 17 Dec 2019
charitychristmasenglishfeaturedsanta appeal

Microwaves Installed on Campus

The Students’ Union is pleased to announce the launch of microwave stations on campus! Following a strong response to SU Change Week on this topic in February, the Students’ Union Full-time Officers have been working closely with the University Estates department to secure microwave stations on campus.

Tue 05 Nov 2019
change weekenglishfeaturedmicrowaves

Competitive Men's Rugby Update

The University of South Wales Students’ Union suspended the activities of men’s rugby due to cumulative unacceptable behaviours. The Students’ Union informed the University, who proceeded with an investigation.

Thu 26 Sep 2019
englishfeaturedinvestigationrugbysport

Family Institute - SU Statement

The Family Institute and Faculty of Life Sciences and Education (FLSE) have agreed the closure of its courses. The outcome will lead to the course not being continued at USW and the Family Institute will be re-established as an external, independent organisation.

Mon 05 Aug 2019
educationenglishfamily institutefeatureduniversity

Student Gmail Accounts moving to Microsoft Outlook

Over the next few weeks, your student email account will be moving from Gmail to Microsoft Outlook which is part of Office 365.

Your email address won't change but when you access your new student email account, you will be using Outlook rather than Gmail.

Wed 31 Jul 2019
emailenglishfeatureduniversity